Bij ILO zien we plezier als een voorwaarde voor ontwikkeling. Wij zijn van mening dat zolang kinderen sociaal bezig kunnen zijn, geen prestatiedruk ervaren en lekker veel buiten kunnen zijn ze zich vanzelf ontplooien en ontwikkelen. ILO is de Finse vertaling van het woord ‘Plezier’. De woorden ‘Plezier’ en ‘Finland’ beschrijven de visie van ILO dan ook het beste.

                                                                                       Plezier

Plezier 
De voorschoolse- en buitenschoolse opvang is een voorziening waar basisschoolkinderen een deel van hun tijd doorbrengen. Tijd die ze anders thuis, op straat of in het zwembad zouden zijn. Het gaat om tijd die ze vrij zijn van school, vrije tijd dus. Maar wat is vrije tijd voor kinderen nou eigenlijk? Volgens ILO wordt vrije tijd gekenmerkt door het speelse, het niet functionele bezig zijn. Tijd waarin lekker bezig zijn belangrijker is dan presteren en tijd waarin plezier beleven belangrijker dan doelbewust leren is. Toch voelt het naar de opvang moeten voor veel kinderen als een (negatieve) verplichting, een verlengde van school. Dat is precies de reden waarom wij ILO gestart zijn. We willen kinderen op een positieve manier opvang laten ervaren. De tijd die kinderen bij ILO besteden is tijd waarin kinderen plezier moeten beleven. Dit stimuleren de pedagogisch medewerkers door een dagelijks variërend programma met leuke activiteiten op locatie aan te bieden. Daarnaast trekken de pedagogisch medewerkers er eens per maand met de kinderen op uit voor een extra leuke activiteit buiten de locatie, bijvoorbeeld Bounz, Waalhalla of de Leemkuil. Op de website van ILO staat beschreven wat deze activiteiten inhouden. Door dit gevarieerde aanbod aan activiteiten krijgen kinderen volop de mogelijkheid om te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn.
Deelnemen aan de georganiseerde activiteiten is natuurlijk niet verplicht. Pedagogisch medewerkers zullen de kinderen stimuleren om mee te doen met de activiteit, maar niet forceren als het kind even niet wil of rust nodig heeft. Zij vinden het vooral belangrijk dat kinderen zelf kunnen bepalen wat zij willen doen, hoe zij
dat willen doen (of het mogelijk is) en met wie. Met het activiteitenprogramma houden wij uiteraard rekening met de leeftijdsverschillen en het (on)vermogen van ieder kind.

                                                                                       Finland

Finland 
Wij hebben ons laten inspireren door de Finse onderwijs- en opvoedstijl. Het Finse onderwijs behoort namelijk tot de top vijf van het beste onderwijs van de wereld en dat komt onder andere doordat er minder prestatiedruk is. Belangrijker vinden de Finnen het om met hun onderwijs aan te sluiten bij interesses en kwaliteiten van de
kinderen en ze te laten socialiseren met vrienden. Ook is de Finse onderwijsstijl voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen van de leraren naar de leerlingen toe. Juist dit vertrouwen zorgt ervoor dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden neemt. Kinderen kunnen namelijk veel meer dan je denkt. Problemen worden niet per direct
overgenomen, maar er wordt vanuit gegaan dat een kind zelf in staat is om creatief te denken en tot oplossingen te komen.

Daarnaast hechten Finnen veel waarde aan het vrije (buiten)spel van leerlingen. Na elke les van 45 minuten is het in Finland gebruikelijk om een kwartier speelpauze te houden. Daardoor zijn de kinderen veel frisser en zouden ze zich beter kunnen concentreren tijdens de volgende les. Bovendien leren kinderen tijdens het spelen vaardigheden zoals creativiteit en fantasie, die belangrijk zijn voor hun algehele ontwikkeling. Ook vinden in Finland onder de 16 jaar geen gestandaardiseerde toetsen of examens plaats. Ze vinden het niet reëel om alle kinderen dezelfde testen te laten doen terwijl de kinderen allemaal verschillende kwaliteiten hebben. Leraren ontwikkelen zelf opdrachten waarbij de leerling geen cijfer krijgen maar beschrijvende feedback. Hierdoor kunnen leerlingen zich in een angstvrije omgeving, vrij van onderlinge competitie ontwikkelen en worden creativiteit en eigen initiatief aangemoedigd


Kwalitatief goede kinderopvang heeft positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Om deze kwaliteit te bewaken heeft de Wet Kinderopvang kwaliteitseisen opgesteld (gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven). Deze vier factoren vormen de basis voor goede kwaliteit in kinderopvang en zijn daarom leidend in ons pedagogisch beleidsplan.

Hieronder een aantal voorbeelden van wat wij bij ILO belangrijk vinden.  

                                                                                       Sociale competentie

Samen spelen/delen
Omdat we dagelijks samen activiteiten ondernemen hechten we veel waarde aan een positief groepsgevoel. Buitensluiten en pesten vinden wij dan ook onacceptabel. Om dit te voorkomen beschikken wij ten alle tijde over een alerte en observerende houding. Hierdoor kunnen we belemmeringen in het aangaan van positieve contacten snel signaleren en zo verstoorde verhoudingen meteen oplossen.

Conflicten oplossen
Ook ruzie maken hoort bij de ontwikkeling van kinderen. Zolang een ruzie enigszins evenwichtig verloopt en kinderen geen fysieke- of verbale agressie gebruiken, geven we de kinderen de ruimte om een ruzie zelfstandig op te lossen. Zodra we merken dat dit niet lukt gaan we samen in gesprek over het probleem en stimuleren we de kinderen om tot een voor beide partijen volstaande oplossing te komen.

Om hulp vragen
Bij ILO willen we kinderen laten ervaren hoe fijn het kan zijn als iemand anders met je meedenkt. Natuurlijk moet je wel om hulp durven vragen. Door niet direct een oplossing aan te bieden willen wij de kinderen stimuleren om zelf om hulp te komen vragen. Hulp vragen is dus helemaal oké, maar wel in gezonde mate.

Communiceren
Om een goede vertrouwensband met elkaar op te kunnen bouwen is een open en eerlijke communicatie onmisbaar. Wij verwezenlijken dit door een sfeer te creëren waarin we actief naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaars behoeftes en gevoelens.

                                                                                       Persoonlijke competentie

Bewustwording van eigen interesses en talenten
Door ons dagelijks variërend aanbod van activiteiten krijgen kinderen volop de mogelijkheid om te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de eigen identiteit van het kind. Bij ILO besteden we aandacht aan de kwaliteiten en interesses van ieder kind. We observeren de kinderen tijdens de activiteiten en bevragen hen actief naar hun ervaringen en mening over de activiteit.

Vertrouwen krijgen in eigen kunnen
Met het wisselende aanbod van activiteiten komen kinderen steeds voor nieuwe situaties te staan. Wij stimuleren hen de grenzen te verleggen en nieuwe situaties aan te gaan. Dit doen we door met de kinderen mee te gaan en samen nieuwe dingen te proberen. Dit gebeurt op het tempo van het kind, zonder het kind te forceren iets te doen waar hij/zij zich niet prettig bij voelt. Deze positieve ervaringen leiden tot meer zelfvertrouwen.

Verbeteren van de motorische ontwikkeling
Bij iedere activiteit wordt er aan de motorische ontwikkeling gewerkt. Met skaten, zwemmen, klimmen en rennen bijvoorbeeld aan de grove motoriek. Met knutselen en tekenen aan de fijne motoriek.

Leren bewust te worden van eigen gedrag
Wij vinden het belangrijk dat een kind leert te kijken naar zijn eigen gedrag en het effect van dit gedrag op zijn omgeving. Wanneer een kind iets doet wat (in positieve of negatieve zin) effect heeft op een ander zullen wij dit verband benoemen en het kind hier op deze manier van bewust maken.

                                                                                       Overdracht normen en waarden

Vriendelijkheid en respect
Niet uitlachen, buitensluiten of pesten, maar samen spelen en delen, vriendelijk zijn tegen elkaar en elkaar helpen. Dat is wat wij belangrijk vinden. Wij willen dat ieder kind het gevoel heeft zichzelf te mogen zijn en te worden gewaardeerd. Daarom zullen wij kinderen die vervelend of gemeen zijn tegen andere kinderen aanspreken op hun gedrag en leren ‘sorry’ te zeggen.

Eerlijkheid en openheid
Kinderen hebben al vroeg door dat leugens ze soms uit de problemen kunnen houden. Uit onderzoek blijkt dat straf aanmoedigt om uiteindelijk nog meer én beter te liegen. Daarom proberen wij negatief gedrag zoveel mogelijk van de positieve kant te benaderen. Hoe vervelend de situatie waarin een kind verzeild is geraakt ook is, het open en eerlijk communiceren over wat er is gebeurd is de eerste stap naar een oplossing. Maar voordat een situatie opgelost kan worden moet er wel eerst worden uitzocht waar het fout is gegaan. En daarom vinden we het vooral belangrijk dat kinderen leren dat er soms foute keuzes worden gemaakt en dat daar niet over gelogen hoeft te worden.

Leren over cultuur, normen en waarden
Naarmate kinderen ouder worden komen ze steeds meer in aanraking met regels. Niet alleen thuis, maar ook op school, bij de BSO en bij mensen waar ze op bezoek zijn. En overal kunnen weer andere afspraken en regels gelden dan thuis. Een BSO biedt een bredere samenleving dan het gezin. Hier komen kinderen in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit van de samenleving. Hierdoor kunnen wij actief aandacht besteden aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Wat moet je doen als je eerlijk moet zijn, maar niet iemand wilt verraden? Waarom sta je een plek af aan oude mensen? Waarom doen sommige kinderen aan de ramadan? Waarom bidden sommige kinderen? Waarom heeft het ene kind twee vaders en het andere kind een vader en een moeder? Aan dit soort vraagstukken besteden wij graag aandacht wanneer ze ter sprake komen, zodat het kind leert dat ‘anders’ ook ‘gewoon’ is.

                                                                                       Fysieke/Emotionele veiligheid

Relatie tussen pedagogisch medewerker en kind
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt bij onze medewerkers. Daarom knopen we met ieder kind gesprekjes aan, doen wij geregeld mee met de activiteiten, troosten we kinderen als ze verdrietig zijn en helpen we ze als ze ergens zelf niet uit komen. Daarnaast willen we zo veel mogelijk dezelfde personeelsleden inzetten zodat de kinderen de pedagogisch medewerkers kennen.

Relatie tussen kinderen
Wij willen dat ieder kind zich veilig voelt in de groep. We helpen kinderen die het lastig vinden om zelf aansluiting te vinden door ze te koppelen aan andere kinderen en door ze te stimuleren met andere kinderen te gaan spelen. Pestgedrag (slaan, schoppen, uitlachten, buitensluiten) is bij ons not done. Kinderen worden hier direct op aangesproken en door middel van een gesprek bewust gemaakt van de consequenties.

Relatie tussen pedagogisch medewerker en ouder
Wij vinden het belangrijk om de lijntjes met ouders kort te houden. Op deze manier kunnen we samen signaleren en in de gaten houden of het kind lekker in zijn/haar vel zit en het samen bespreken als het kind ergens tegen aan loopt. We houden de lijntjes kort door aan het eind van de dag, als de kinderen naar huis worden gebracht, even kort aan de deur een gesprekje aan te knopen met de ouder.

Structuur
Structuur biedt houvast en veiligheid. Hoewel we veel wisselen van omgeving zorgen wel voor een vaste structuur. Aan het einde van een schooldag worden de kinderen door een van de vaste medewerkers uit school opgehaald. Deze medewerker staat dan op een vast afgesproken punt op het schoolplein de kinderen op te wachten. Op locatie eten we fruit en drinken we wat terwijl de kinderen ondertussen alvast spelen. Vervolgens vertrekken we naar een andere locatie of beginnen we met onze activiteit op onze eigen locatie. Als de regels zijn afgesproken en we een vaste plek hebben gevonden kunnen de kinderen weer gaan spelen. Aan het einde van de dag krijgen de kinderen een gezonde snack en worden ze met de bus of lopend weer naar huis gebracht.

Betrouwbaarheid
Omdat wij er regelmatig op uit trekken met de kinderen vinden wij een bepaalde mate van betrouwbaarheid belangrijk. Bijvoorbeeld dat een kind niet weg loopt, uitkijkt met oversteken of niet stiekem toch zijn bandjes af doet in het zwembad. Wij zullen daar aan bijdragen door duidelijke, consequente regels en afspraken te maken en deze voor de activiteit te benoemen. Zo is het voor het kind duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht.

Gezondheid
Wij willen een bijdrage leveren aan de gezondheid van het kind door een gevarieerd aanbod van activiteiten aan te bieden waarbij kinderen moeten bewegen. Op deze manier leert het kind dat bewegen leuk is en welke sporten hij/ zij leuk vind. Daarnaast zorgen wij voor gezonde voeding en leren we de kinderen gezond koken.

Zie voor het volledige beleidsplan van Kinderopvang ILO het kopje ‘Downloads